Abp Budzik do kapłanów: nie zaniedbujcie posługi konfesjonału

łsz, Lublin, 2016-03-24

Przed południem w archikatedrze lubelskiej abp Stanisław Budzik wraz z biskupami pomocniczymi i prawie trzystoma kapłanami sprawował uroczystą Mszę świętą Krzyżma. - Drodzy bracia kapłani, nie zaniedbujcie posługi konfesjonału. Ona jest barometrem naszej pasterskiej gorliwości – mówił w homilii do kapłanów metropolita lubelski.

W homilii arcybiskup zwracając się do kapłanów, którzy bardzo licznie przybyli do lubelskiej archikatedry, przywołał słowa Liturgii Godzin, że „każdy kapłan z ludu brany dla ludzi bywa ustanawiamy w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dar i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości”. – Świadomi naszej słabości gromadzimy się w Wielki Czwartek na Mszy świętej Krzyżma, aby odnowić nasze kapłańskie przyrzeczenia – zaznaczył metropolita lubelski.

Przypomniał, że papież Franciszek wzywa wszystkich wiernych w Jubileuszowym Roku do przejścia przez Bramę Miłosierdzia. – My też przeszliśmy dzisiaj przez Bramę Miłosierdzia, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia, abyśmy sami zostali dotknięci Jego tajemnicą, aby na nas spoczął Boży Duch i namaścił nas na misjonarzy miłosierdzia – mówił metropolita lubelski do kapłanów.

Podkreślił, że ogromną rolę w posłannictwie miłosierdzia odgrywa sakrament pokuty i pojednania. – Jest to spotkanie twarzą w twarz z tajemnicą Bożego miłosierdzia – wyjaśnił hierarcha. Penitent wówczas wyraźnie powierza się Miłosierdziu Bożemu, natomiast Chrystus zapewnia go, że to za niego i jego grzechy przelał swoją krew.

Apelował do prezbiterium archidiecezji lubelskiej, aby nie zaniedbywało posługi konfesjonału. - Ona jest barometrem naszej pasterskiej gorliwości. Zróbcie wszystko, aby w Roku Miłosierdzia umożliwić wiernym spotkanie z Ojcem pełnym miłosierdzia, z Duchem Świętym danym Kościołowi na odpuszczenie grzechów, z Jezusem Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał będąc obliczem Bożego Miłosierdzia – prosił kapłanów arcybiskup.

Wyjaśnił, że gotowość przyjęcia grzesznika powinna wynikać z osobistego doświadczenia, bo także spowiednik jest grzesznikiem i dlatego musi odkryć sakrament pokuty, jako niezastąpiony element na drodze własnego uświęcenia.

Abp Budzik zachęcał kapłanów do lektury listu Konferencji Episkopatu Polski „Misjonarze miłosierdzia”. – Niech się stanie dla nas nie tylko lekturą, ale rachunkiem sumienia, treścią naszych medytacji i przewodnikiem na drogach miłosierdzia – prosił abp Budzik.

W liście tym KEP zachęca kapłanów do praktykowania uczynków miłosierdzia względem ciała i względem ducha. – Jeśli w naszym życiu pojawi się niewrażliwość i obojętność na ludzką biedę, to nasza posługa staje się niewiarygodna. Służba Bogu i człowiekowi są czymś nierozłącznym – tłumaczył dalej metropolita. Dlatego zwrócił uwagę, że obok posługi słowa i sakramentów to właśnie świadectwo miłosierdzia jest istotą misji Kościoła.

W tegorocznym liście KEP poruszona została obecność kapłanów w przestrzeni publicznej. – Niepokoją zdarzające się niestety sytuacje, w których ksiądz manifestuje stanowisko różne od nauczania Kościoła w ważnych kwestiach dotyczących moralności osobistej i społecznej – powiedział arcybiskup. Niestety, takie wystąpienia są bardzo szybko i skutecznie nagłaśniane przez media, co powoduje zamęt wśród wiernych.

Metropolita lubelski zwrócił też uwagę na wykorzystywanie przez kapłanów nowych środków komunikacji, jakie daje Internet. – Niech one staną się dla nas przestrzenią dawania świadectwa, głoszenia Ewangelii czy katechezy – prosił zebranych w archikatedrze kapłanów. Wiąże się to z odpowiedzialnością za publikowane treści, bo duchownym jest się także w przestrzeni wirtualnej.

Prosił też, aby duchowni roztropnie podchodzili do udziału w życiu politycznym. – Bezpośredni udział w polityce pozostaje domeną katolików świeckich. Nie zapominajmy, że posłannictwo kapłana jest uniwersalne, czyli skierowane do wszystkich stron politycznego sporu – przypominał hierarcha.

Na zakończenie, zwracając się do kapłanów, prosił, aby jako „misjonarze miłosierdzia” jak najgorliwiej oddawali się obowiązkom kapłańskim. - Zadaniem duszpasterzy jest przede wszystkim budzenie sumień, ich formowanie, głoszenie Ewangelii miłosierdzia, jednanie ludzi z Bogiem i między sobą – wyjaśniał metropolita lubelski.

Na zakończenie Eucharystii Krzyżma abp Budzik zachęcał wszystkich, aby wedle stanu i powołania stawali się „misjonarzami miłosierdzia”. – Niech Ojciec Bogaty w miłosierdzie napełnia nas swoją miłością i łaską. Niech Syn Boży, Oblicze Miłosierdzia wskazuje nam, jak odnajdywać Jego oblicze w każdym człowieku cierpiącym i potrzebującym materialnie i duchowo. Duch Święty niech uczyni nas prawdziwymi apostołami miłosierdzia i przebaczenia – prosił abp Stanisław Budzik.

Po Mszy z poświęceniem oleju Krzyżma metropolita lubelski dokonał wręczenia dekretów. Jednym z nich ustanowił moderator Kurii Lubelskiej, a został nim bp Józef Wróbel, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Od wejścia dekretu w życie ma czuwać nad funkcjonowaniem kurii metropolitalnej, a także otaczać opieką jej pracowników. Urząd moderatora należy do grupy urzędów fakultatywnych, które ordynariusz może powołać do istnienia, ale nie musi. Jednak bardzo często usprawniają pracę administracyjno-duszpasterską w diecezji.

Oprócz tego abp Budzik włączył do grona Kanoników Honorowych Kapituły Lubelskiej ks. Andrzeja Arbaczewskiego, obecnie wicedziekana dekanatu Zakrzówek i jednocześnie proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Szastarce; ks. Zbigniewa Fiduta, proboszcza parafii św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach oraz ks. Mareka Jaskólskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Ludwinie.

Msza Krzyżma w Kościele rzymskokatolickim to liturgia odprawiana zasadniczo przez biskupa diecezjalnego w katedrze, gdzie gromadzą się kapłani z całej diecezji, aby sprawować liturgię razem ze swoim ordynariuszem. W czasie Eucharystii prezbiterzy odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Ponadto w czasie liturgii biskup diecezjalny poświęca olej Krzyżma służący do udzielania sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa oraz olej chorych służący do udzielania namaszczenia chorym. Następnie oleje są dostarczane wszystkim parafiom w diecezji.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook