Drukuj Powrót do artykułu

Duchowni, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu

11 kwietnia 2010 | 06:00 | awo / kw Ⓒ Ⓟ

Biskupi polowi: katolicki – Tadeusz Płoski oraz prawosławny abp Miron Chodakowski, duchowny z ewangelickiego ordynariatu polowego ks. Adam Pilch zginęli 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 w Smoleńsku.

1. Bp gen. dyw. Tadeusz Płoski

Urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc do funkcję sędziego diecezjalnego tegoż Sądu.

W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych” i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku – szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.

W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W 1994 roku – jako pierwszy z kapelanów wojskowych – ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie.

W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu – w 2000 roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku – dziekanem Biura Ochrony Rządu.

Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

W latach 1996 – 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku wykładał prawo wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok – generał brygady; 2006 rok – generał dywizji.

10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie w dniu 26 listopada 2004 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. W dniu 9 marca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy.

W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; był także członkiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego. Biskup Polowy otrzymał 8 maja 2006 roku, Order św. Stanisława

W dniu 10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.

19 października 2006 roku, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został wybrany członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski. Tego też dnia uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego w Polsce została włączona Służba Celna Rzeczpospolitej Polskiej.

23 listopada 2006 roku uchwałą 338. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Straż Ochrony Kolei została włączona do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa Tadeusza Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

6 marca 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski uchwałą 343 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Będąc wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim opublikował ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych; uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą poświęconych zagadnieniom prawa i duszpasterstwa wojskowego.

11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr. Tadeuszowi Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbytym kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji „Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego” (Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.

Biskup polowy został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, portugalskim odznaczenie “Bem Merecer” Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych.

3 grudnia 2008 roku został uhonorowany godnością Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego, zaś 8 grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.

21 lutego 2010 roku został odznaczony Srebrym Medalem Senatu RP “w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla budowy autentycznego ruchu harcerskiego w szczególności w ramach Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy”.

2. Abp gen. bryg. Miron Chodakowski

Prawosławny ordynariusz polowy wojska polskiego miał 53 lata. Pochodził z Białegostoku; ukończył seminarium duchowne w Jabłecznej w 1978 r. i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. i w tymże roku złożył śluby wieczyste w klasztorze w Supraślu, którego od 1984 r. był przełożonym. W 1990 r. nadano mu tytuł archimandryty (najwyższa godność w prawosławnym życiu mniszym). Położył duże zasługi dla odbudowy tego obiektu i ożywienia życia religijnego. W latach 1993-95 pełnił obowiązki opiekuna duchowego Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego. 10 maja 1998 r. przyjął chirotonię (sakrę) i został biskupem hajnowskim. W roku 2003 został doktorem nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 15 sierpnia 1998 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, mianował bo na stopień generała brygady. 10 maja 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa

3. Ks. płk Adam Pilch

45-letni duchowny był zastępcą ewangelickiego biskupa wojskowego. Pochodził z Wisły, na duchownego został ordynowany 15 lipca 1990 r. w Sorkwitach. W latach 1990-93 – był wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Następnie – w latach 1993-1995 był administratorem ewangelickiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od 1996 r. był jej proboszczem. Od 1999 r. był zastępcą ewangelickiego biskupa wojskowego; od 2000 był dziekanem wojsk lądowych. Żonaty z Kornelią z domu Lerch, osierocił córkę Emę.

4. Ks. ppłk Jan Osiński

Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego i sekretarz biskupa polowego święcenia kapłańskie przyjął w maju 2001 roku. Był naczelnym kapelanem Straży Ochrony Kolei i kapelanem Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie oraz kapelanem 1. Bazy Lotniczej w Warszawie. W 2008 uzyskał na UKSW licencjat kanoniczny w zakresie prawa kanonicznego. Wcześniej specjalizował się w filozofii prawa. Miał 35 lat.

5. Ks. infułat Roman Indrzejczyk

Kapelan prezydenta RP i rektor kaplic prezydenckich, miał 79 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1956 r. Pracował w duszpasterstwie w Drwalewie, Grodzisku Mazowieckim, w warszawskich kościołach św. Aleksandra, Nawiedzenia NMP. Przez 20 lat był kapelanem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach i proboszczem tamtejszej parafii św. Edwarda, a przez następnych 18 lat, do przejścia na emeryturę w czerwcu 2004 r. – był proboszczem parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu.
Kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został 22 grudnia 2005. “Ten wybór to wielki dla mnie zaszczyt, ale także wielki obowiązek” – mówił wtedy ks. Indrzejczyk.

Ks. Indrzejczyk dwukrotnie był krajowym duszpasterzem służby zdrowia: w latach 1961-1976, a następnie w latach 1989-1994. W latach 1987-1989 był duszpasterzem służby zdrowia w Warszawie.

Od czerwca 1986 r. w parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu zorganizował tzw. Parafialne Studium Religijno-Społeczne, w ramach którego prowadzono wykłady historyczne oraz wieczory poetycko – muzyczne. W l. 1981-89 kolportował pisma podziemne oraz książki wielu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych. Jego działalność była surowo kontrolowana przez władze bezpieczeństwa, niejednokrotnie był przesłuchiwany i napominany.

Ks. Indrzejczyk udzielał się także aktywnie w ruchu ekumenicznym i dialogu międzyreligijnym. W jego kościele Dzieciątka Jezus wielokrotnie odbywały się nabożeństwa ekumeniczne, a także spotkania z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory), w których uczestniczyli też goście z zagranicy.

6. Ks. prof. Ryszard Rumianek

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblista, miał 63 lata. W latach 1966-1972 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w stolicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Studiował na Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1974-77 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. W 1977 roku studiował w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, a następnie przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii w 1979 r.

W 1995 roku zrobił habilitację w zakresie teologii biblijno-pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, rok później uzyskał tam tytuł docenta, a w 1998 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego ATK. Od 1 września 2005 r. był rektorem UKSW.

7. Ks. Józef Joniec SchP

Prezes Stowarzyszenia Parafiada, miał 51 lat. Śluby złożył w 1984 r. w Zakonie Ojców Pijarów. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1985 r. Twórca organizowanej od 1992 r. „Parafiady” – dorocznej międzynarodowej imprezy sportowo-kulturalno-religijnej dla dzieci i młodzieży. Był rektorem Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie, kierował Pijarskim Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego. Był kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach.

8. Ks. infułat Zdzisław Król

Kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007, członek Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, jeden z najbliższych współpracowników Prymasa Józefa Glempa, miał 75 lat.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Studiował na KUL, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Od 1967 r. pracownik Kurii Metropolitalnej warszawskiej. W latach 1979–1992 pełnił funkcję kanclerza kurii, również z tego tytułu uczestniczył w komitecie organizacyjnym pielgrzymek Jana Pawła IIdo Polski. Od 1992 r. wikariusz biskupi, sekretarz Rady Kapłańskiej. Był członkiem Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącym Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej i Kolegium Konsulatorów. proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki,

9. Ks. Andrzej Kwaśnik

Kapłan archidiecezji warszawskiej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, miał 54 lata. Był duszpasterzem oddziałów prewencji policji w Warszawie oraz komendy powiatowej policji w Piasecznie, duszpasterz środowiska motocyklistów. Proboszcz parafii w Starej Iwicznej k. Warszawy.

10. Ks. prałat Bronisław Gostomski

Kapelan Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Pochodził z Mazowsza. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1972 w Płocku. Pracował w Wyszogrodzie i w Płocku w parafii św. Jana Chrzciciela. Studiował na KUL na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od sierpnia 1982 roku pracował jako proboszcz w Peterborough, a następnie od czerwca 1990 roku w Bradford. Od 2003 roku został proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie. Był dziekanem dekanatu Londyn-Północ. Miał 62 lata.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.