Drukuj Powrót do artykułu

Pierwszy dzień pielgrzymki Benedykta XVI do Austrii

07 września 2007 | 23:55 | ts, tom, kg (KAI Wiedeń) Ⓒ Ⓟ

Powitanie na wiedeńskim lotnisku Schwechat, wspólna modlitwa z mieszkańcami Wiednia oraz spotkanie z reprezentantami życia publicznego Austrii, a także korpusem dyplomatycznym złożyły się na pierwszy dzień wizyty Benedykta XVI w Austrii.

Głównym jej celem jest pielgrzymka do Mariazell 8 września i Msza św. z okazji 850-lecia istnienia tego maryjnego “sanktuarium wielu narodów”.

Czuję się jak w domu
O godz. 11.15 samolot włoskich linii lotniczych Alitalia z papieżem na pokładzie wylądował na wiedeńskim lotnisku Schwechat. Wiedeń tonął w strugach deszczu. Z tego powodu ceremonia powitania odbyła się w hali lotniska.Przy schodkach samolotu Ojca Świętego powitał prezydent Republiki Austrii Heinz Fischer z dwojgiem dzieci, które wręczyły papieżowi kwiaty. Następnie powitali go przedstawiciele Kościoła, najwyżsi przedstawiciele władz państwowych, m.in. kanclerz Alfred Gusenbauer. Po odegraniu hymnów watykańskiego i austriackiego oraz oddaniu honorów przez kompanię honorową armii austriackiej Benedykt XVI i prezydent Heinz Fischer przeszli do podium, z którego wygłosili mowy powitalne.

W przemówieniu Benedykt XVI wyznał, że czuje się tak “jak w domu”. “Wiecie, jak bardzo czuję się związany z waszą ojczyzną, z wieloma ludźmi i miejscami w Waszym kraju” – powiedział papież.

“Ta przestrzeń kulturalna w centrum Europy przekracza wszelkie granice iłączy różnorodne wysiłki ze wszystkich części naszego kontynentu. Akultura tego kraju jest w znacznym stopniu nacechowana przez orędzieJezusa Chrystusa i działalność Kościoła w jego imieniu” – mówił papież.Benedykt XVI podkreślił, że głównym celem jego wizyty w Austrii jest jubileusz 850-lecia sanktuarium w Mariazell, że pragnie być tam jakopielgrzym wśród pielgrzymów. “To sanktuarium Matki Bożej reprezentujew pewnym stopniu matczyne serce Austrii i od zarania matczyne maszczególne znaczenie również dla Węgrów i narodów słowiańskich. Jestsymbolem otwartości, pokonującej nie tylko granice narodowe, lecz wosobie Maryi wskazuje na bardzo istotny wymiar człowieka, a mianowiciejego zdolność otwarcia się na Boga i jego Słowo prawdy!” – mówił Ojciec Święty.Papież zwrócił uwagę na wielkie zainteresowanie ruchem pielgrzymkowym,zwłaszcza wśród młodzieży. Jednoczenie przypomniał, że po pielgrzymcezawsze jest powrót do dnia powszedniego, a tydzień zaczyna dzień świętydarowany nam przez Boga – niedziela. Wyraził radość, że właśnie niedzielębędzie mógł celebrować Eucharystię dla mieszkańców Wiednia, łącząc się wmodlitwie z wiernymi w całej Austrii i na świecie.Prezydent Fischer przypomniał liczne związki papieża z Austrią. Jednocześnie z dumą podkreślił bardzo dobre stosunki Kościół-państwo w swoim kraju. Przypomniał też, że jego kraj ma długą historię, obfitującą w wiele wydarzeń, przez co przyczynił się do rozwoju Europy, do rozwoju nauki i sztuki na naszym kontynencie, a także do europejskiego modelu społecznego. dzięki wysiłkom wszystkich obywateli Austria jest dzid krajem demokratycznym i miłującym pokój, o dobrych podstawach ekonomicznych.”Do podstawowych wartości Austrii należy też zapisana w konstytucji wolnośćwyznania” – przypomniał prezydent Fischer. Zapewnił, że jest to podstawapokojowego współżycia i gotowości do dialogu wszystkich wspólnot wyznaniowych uznanych przez państwo. Po przemówieniach dzieci ze szkoły św. Franciszka przy akompaniamencie orkiestry dętej zaśpiewały pieśń “Witamy Cię, papieżu Benedykcie” skomponowaną przez wieloletniego szefa muzycznego katedry wiedeńskiej Thomasa Dolezala.
W drodze z lotniska do centrum Wiednia Benedykta XVI szczególnie serdecznie witali Polacy z kościoła “na Rennwegu”. Na powitanie papieża Polacy mieszkający w Wiedniu przygotowali wielkich rozmiarów błękitny transparent. Po obu jego stronach widniały flagi polska i watykańska, a na tle papieskiego herbu umieszczono napis: “Wspólnota polska w Wiedniu wita Benedykta XVI”.

Matka Boża w życiu Austrii
O roli Matki Bożej w historii Austrii i współcześnie oraz o Jej znaczeniu w życiu każdego katolika mówił Benedykt XVI podczas powitania i wspólnej modlitwy z mieszkańcami Wiednia. W liturgicznej inauguracji papieskiej wizyty wzięli udział przedstawiciele wszystkich wspólnot narodowych żyjących w Wiedniu. Przybyło też 6 tys. uczniów szkół wiedeńskich, a także z Dolnej Austrii i Burgnelandu. Mimo deszczu i przejmującego zimna austriacka młodzież gorąco przywitała papieża. Zespół młodzieżowy zaśpiewał pieśń “Jezus Chrystus jest moim życiem”. Ojca Świętego witali oraz odmówili modlitwę powszechną przedstawiciele różnych stanów, młodzież, rodziny, politycy, przedstawiciele świata pracy, duchowieństwo i inni. Byli także głuchoniemi, którzy w języku migowym przekazali papieżowi słowa powitania. Papież z powodu lekkiego przeziębienia i problemów technicznych z mikrofonem wygłosił tylko fragment swojego przemówienia. “Wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa, człowieczego Syna Bożego, łączy się od najdawniejszych czasów szczególne oddawanie czci Jego Matce, kobiecie, w której łonie przyjął ludzką naturę, podzielając nawet bicie jej serca. Ona z głębokim uczuciem i uwagą towarzyszyła Mu w życiu aż do śmierci na krzyżu a jej matczyną miłość ofiarował ostatecznie swemu umiłowanemu uczniowi, a poprzez niego całej ludzkości” – powiedział Benedykt XVI. Ojciec Święty zaznaczył, że w swoim macierzyństwie Maryja również i dziś przyjmuje pod swoją opiekę ludzi różnych języków i kultur, aby w jedności w różnorodności prowadzić ich do Boga. Papież przypomniał, że w Bożym świecie jest miejsce dla każdego człowieka, z jego talentami i osobistymi cechami. Przez wspólnotę ze zmartwychwstałym Chrystusem Bóg nam pobłogosławił błogosławieństwem swego Ducha. – Otwórzmy swoje serca, przyjmijmy ten cenny dar! – zaapelował Benedykt XVI.
Kard. Christoph Schönborn, witając papieża zaznaczył, że wśród wiernych jest liczna grupa “innojęzycznych” wspólnot Wiednia. Przypomniał, że w stolicy Austrii żyje 200 tys. katolików-obcokrajowców. “Oni są światowym Kościołem w Wiedniu” – podkreślił kardynał. Dodał: “Wiemy, że kochasz nasz kraj i jego mieszkańców”. “Ojcze Święty, umacniaj swoich braci i siostry. Kościół w Austrii przeszedł pełne cierpienia bolesne czasy. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, upadli na duchu zrezygnowani bądź utraciliśmy już nadzieję. Ojcze Święty, umocnij naszą wiarę! Skieruj nasze spojrzenie na Chrystusa! On jest naszą ufnością i naszą nadzieją” – wołał kardynał.Metropolita Wiednia nawiązał do hasła pielgrzymki: “Patrzeć na Chrystusa”. “Patrzeć na Chrystusa, znaczy również patrzeć na nasze korzenie. Piotr był Żydem. Apostołowie byli Żydami. Maryja była Żydówką i Jezus, jej Syn, nasz Pan jest nim przez nią. Nigdy nie możemy zapomnieć naszych korzeni, które nas podtrzymują. To należy do tragedii tego miasta, że tutaj właśnie o tych korzeniach zapomniano, zaparto się ich, aż po bezbożną wolę, aby ten naród zgładzić, naród który jest pierwszą miłością Boga” – mówił metropolita Wiednia i podziękował papieżowi, że za cel swojej jedynej pielgrzymki europejskiej w tym roku wybrał “mały kraj” w sercu naszego kontynentu. Na zakończenie uroczystości odmówiono “Ojcze nasz” i papież udzielił zebranym błogosławieństwa. Potem udał się do kościoła Dziewięciu Chórów Anielskich, gdzie mieści się centrum katolickiej wspólnoty Chorwatów w Wiedniu. Tam, przy dźwiękach muzyki Wolfganga A. Mozarta odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.Benedykt XVI uczcił także pamięć zamordowanych Żydów austriackich. Wraz z naczelnym rabinem Wiednia, Paulem Eisenbergiem zatrzymał się przed pomnikiem austriackich ofiar Holokaustu na Judenplatz – Placu Żydowskim. W strugach padającego nieustannie deszczu papież przez chwilę modlił się w ciszy. W tym czasie naczelny rabin Wiednia odmówił kadisz, żydowską modlitwę za zmarłych.

Przesłanie do Europy
O pielęgnowanie wartości chrześcijańskich zaapelował Benedykt XVI. W przemówieniu do przedstawicieli życia publicznego i korpusu dyplomatycznego w wiedeńskim Hofburgu podkreślił, że “wspólny dom europejski będzie miejscem dobrym do zamieszkania tylko wówczas, gdy zostanie zbudowany na solidnym kulturalnym i moralnym fundamencie wspólnych wartości, jaki przekazały mu jego dzieje i tradycja”.
“Europa nie może wypierać się tych wartości, nie wolno jej tego zrobić. Stanowią one zaczyn naszej cywilizacji na drodze w trzecie tysiąclecie. Chrześcijaństwo głęboko naznaczyło ten kontynent, czego świadectwem są nie tylko liczne kościoły i klasztory we wszystkich krajach, a szczególnie tu, w Austrii, ale także wielu ludzi, którzy dzięki wierze żyli nadzieją, miłością i miłosierdziem ” – mówił papież.
Mówiąc o roli Austrii w integracji Europy, przypomniał o okrucieństwach wojny i traumatycznych doświadczeniach totalitaryzmu i dyktatury Europy a także kilkudziesięcioletnim podziale naszego kontynentu. “Podział, który w sposób bolesny dzielił Europę przez dziesiątki lat, został wprawdzie przezwyciężony w sferze politycznej, ale w głowach i sercach ludzi do jedności jest jeszcze daleko” – stwierdził Benedykt XVI. Zaapelował, aby udział w procesie integracji europejskiej, zwłaszcza dla narodów Europy Środkowej i Wschodniej, stanowił “bodziec do dalszego umacniania w ich krajach wolności, państwa prawa i demokracji”. W tym kontekście przypomniał wkład, jaki w ten historyczny proces wniósł Jan Paweł II.

Nawiązał z kolei do obradującego obecnie w rumuńskim Sybinie III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego i przypomniał Środkowoeuropejski Dzień Katolików z 2004 roku, który pod hasłem “Chrystus nadzieją Europy” zgromadził w Mariazell tysiące ludzi.
Wiele miejsca Ojciec Święty poświęcił prawu do ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. “Dlatego prawem człowieka nie może być aborcja – jest ona zaprzeczeniem tego prawa” – podkreślił i zaznaczył że obrona tego prawa nie jest jakimś szczególnym interesem Kościoła. Zaapelował do polityków o zniesienie aborcji oraz o ochronę małżeństwa i rodziny. Mówiąc o eutanazji, podkreślił, że “właściwą odpowiedzią na cierpienie u kresu życia jest poświęcenie się, towarzyszenie osobie umierającej – zwłaszcza za pomocą medycyny paliatywnej – ale nigdy nie “aktywna pomoc w umieraniu”.
Benedykt XVI przypomniał o odpowiedzialności Europy za losy świata. “Szybko starzejący się demograficznie kontynent nie powinien stać się kontynentem starym duchowo. Europa będzie z pewnością bardziej świadoma siebie, gdy przejmie odpowiedzialność za świat, wynikającą z jej wyjątkowej tradycji intelektualnej, z niezwykłych zdolności i siły gospodarczej” – powiedział. Zaapelował, aby Unia Europejska odgrywała kierowniczą rolę w zwalczaniu ubóstwa na świecie oraz w działaniach na rzecz pokoju, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Na zakończenie Benedykt XVI podkreślił, że “wiele z tego, czym Austria jest i co posiada, zawdzięcza wierze chrześcijańskiej i jej wielkiemu wpływowi na ludzi”. “Wiara głęboko wryła się w charakter tego kraju i jego mieszkańców. Dlatego wysiłki, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pewnego dnia tylko kamienie mówiłyby w tym kraju o chrześcijaństwie, muszą stać się sprawą wszystkich jego mieszkańców. Austria bez żywego chrześcijaństwa nie byłaby Austrią!” – powiedział papież.

Prezydent Austrii Heinz Fischer, witając dostojnego gościa w swojej siedzibie, podkreślił znaczenie Stolicy Apostolskiej w jej zaangażowaniu na rzecz pokoju. “W XXI w. mamy coraz większą szansę, aby wspólnymi wysiłkami zniszczyć zjawisko wojen, rozszerzyć strefy pokoju i z narodowych państw prawa uczynić międzynarodowe państwo prawa” – powiedział. Podkreślił, że Austria jest miejscem dialogu. Szef państwa przypomniał też wielkie zasługi na rzecz dialogu między ludźmi i religiami zmarłego przed trzema laty wielkiego kardynała Franza Koeniga.

“Europa osiągnęła o wiele więcej niż mogły o tym marzyć poprzednie pokolenia. Europa jest wzorcem przyszłości!” – powiedział prezydent Austrii.

Papieski balkon
Nie przeliczyły się w swoich oczekiwaniach dzieci i młodzież Austrii: mimo zmęczenia i przeziębienia Benedykt XVI pojawił się choć na chwilę na balkonie nuncjatury apostolskiej. Na bramie szkolnego budynku Tesesianum naprzeciwko przedstawicielstwa watykańskiego dzieci wywiesiły wielkich rozmiarów napis: “Drogi Papieżu, modlimy się za Ciebie”.

Powracającego ze spotkania w Hofburgu Ojca Świętego oczekiwała przed nuncjaturą liczna grupa nie tylko Austriaków, ale też pielgrzymów skupionych w duszpasterstwach obcojęzycznych w Wiedniu. Po adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele Dziewięciu Chórów Anielskich na placu Am Hof wielu z młodych przyszło pod “papieski balkon”. Byli wśród nich również nasi rodacy z Polskiej Misji Katolickiej.

“Jako urodzony Bawarczyk zostałem na kilka dni pół-Austriakiem” – żartował papież. Jak wszyscy również on ucieszył się, że wreszcie przestał padać deszcz. “Mimo tej niepogody widzę waszą radość wiary, którą mnie też zaraziliście” – powiedział Benedykt XVI i udzielił obecnym błogosławieństwa apostolskiego.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.