Drukuj Powrót do artykułu

Regulamin Forum Świętego Wojciecha

23 grudnia 2003 | 13:46 | Ⓒ Ⓟ

§ 1
1. Forum św. Wojciecha, zwane dalej „Forum” jest miejscem spotkania i współpracy środowisk, ruchów i organizacji katolickich, zwanych dalej „organizacjami” i działających w oparciu o inspirację chrześcijańską, pragnących wnieść wkład w budowanie jedności Europy.
2. Forum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą Forum jest Warszawa.
§ 2
Cele Forum określa Deklaracja Forum, będąca integralną częścią niniejszego regulaminu.
§ 3
Forum nie narusza niezależności i suwerenności ruchów i organizacji, będących jego uczestnikami.
§ 4
1. Uczestnikiem Forum może zostać organizacja, jeżeli:
a) jej statut (lub akt o podobnym charakterze) oraz działalność nie są sprzeczne z celami Forum,
b) wyrazi wolę uczestnictwa w Forum oraz zaakceptuje Deklarację Forum i postanowienia niniejszego regulaminu,
c) zostanie przyjęte przez Radę Forum.
2. Wolę uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 lit. b) wyraża podpisanie Deklaracji Forum przez uprawniony organ organizacji oraz jej złożenie Radzie Forum.
§ 5
W pracach Forum może także brać udział – na prawach obserwatora – organizacja, zaproszona przez Radę Forum, która pragnie uczestniczyć w jego pracach, lecz nie podpisała Deklaracji Forum.
§ 6
Rejestr uczestników oraz obserwatorów prowadzi Rada Forum.
§ 7
Czynne prawo wyboru do Rady Forum oraz głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał podczas Zgromadzenia Uczestników Forum, przysługuje jedynie uczestnikom Forum.

§ 8
1. Uczestnictwo w Forum ustaje wskutek:
a) wystąpienia na podstawie pisemnego oświadczenia właściwego organu statutowego uczestnika, złożonego Radzie Forum
b) likwidacji organizacji,
c) skreślenia z rejestru uczestników Forum, jeżeli uczestnik Forum przestanie spełniać warunki określone w § 4 ust. 1 lit a).
2. Skreślenia z rejestru w wypadku określonym w ust. 1 lit c) dokonuje Rada Forum.
§ 9
Organami Forum są:
a) Zgromadzenie Uczestników Forum,
b) Rada Forum.
§ 10
1. Zgromadzenie Uczestników Forum jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Radę Forum.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Uczestników Forum uczestnicy powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
§ 11
Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników Forum należy:
a) wyznaczanie głównych kierunków prac Forum,
b) przyjmowanie sprawozdania Rady Forum,
c) wybór członków Rady Forum,
d) uchwalanie zmian w Deklaracji Forum i Regulaminie – na podstawie upoważnienia organu statutowego uczestnika,
e) ustalanie sposobu finansowania niezbędnych wydatków Forum, w tym stałych składek od uczestników i obserwatorów,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Forum – na podstawie upoważnienia organu statutowego uczestnika.
§ 12
1. Uchwały Zgromadzenia Forum podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uczestników Forum.
2. Każdy uczestnik Forum dysponuje jednym głosem bez względu na liczbę osób reprezentujących uczestnika w Zgromadzeniu Uczestników Forum
§ 13
1. Rada Forum składa się z 9-15 osób wybranych przez Zgromadzenie Uczestników Forum.
2. Rada Forum wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady oraz 2 – 4 wiceprzewodniczących Rady Forum.

§ 14
Do kompetencji Rady Forum należy:
a) reprezentowanie Forum i występowanie w jego imieniu,
b) realizowanie uchwał Zgromadzenia Uczestników Forum,
c) przyjmowanie nowych uczestników Forum (§ 4),
d) podejmowanie uchwał o skreśleniu z rejestru (§ 8),
e) przyjmowanie preliminarza finansowego Forum,
f) prowadzenie gospodarki finansowej Forum,
g) powoływanie i odwoływanie sekretarza Forum,
h) powoływanie i odwoływanie skarbnika Forum.
§ 15
1. Kadencja Rady Forum trwa rok.
2. W przypadku ustąpienia członków Rady Forum w trakcie kadencji, odpowiedni organ może dokonać kooptacji w liczbie nie przekraczającej ¼ liczby członków wybranych przez Zgromadzenie Uczestników Forum,
§ 16
1. Uchwały Rady Forum podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Zasady działania Rady Forum określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 17
1. Na fundusze Forum składają się składki uczestników oraz dobrowolne wpłaty na rzecz Forum.
2. Forum może pozyskiwać dotacje i inne środki publiczne.
§ 18
1. Uchwałę w sprawie zmiany Deklaracji lub Regulaminu Forum podejmuje Zgromadzenie Uczestników Forum większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o likwidacji Forum podejmuje Zgromadzenie Uczestników Forum większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała taka musi określić sposób likwidacji oraz cel, na jaki przeznaczony ma być majątek Forum.
§ 19
1. Przyjęcie Deklaracji Forum i Regulaminu Forum następuje na podstawie uchwały uczestników – założycieli większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uczestników – założycieli.
2. Uczestnikiem – założycielem Forum jest organizacja, której uprawniony organ podpisał Deklarację Forum przed pierwszym Zgromadzeniem Uczestników Forum.
§ 20
Kadencja Rady Tymczasowej Forum wygasa wraz z rozpoczęciem pierwszego Zgromadzenia Uczestników Forum.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.