Projekt specustawy ws. ŚDM przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów

lk, am / mz, Warszawa, 2016-02-26

strona 1 z 2

Rządowy projekt specustawy w sprawie Światowych Dni Młodzieży i związanej z nimi wizyty w Polsce papieża Franciszka został w czwartek przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Oznacza to, że w najbliższych dniach trafi pod obrady Sejmu. Dokładny termin przekazania projektu posłom nie został jednak na razie określony - poinformowano KAI w biurze prasowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt nosi nazwę „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016”.

Specustawa gromadzi opis specjalnych przepisów związanych z przygotowaniami i organizacją do konkretnego przedsięwzięcia, którym w tym przypadku będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i związana z tym wizyta papieża Franciszka. Zgromadzą one w stolicy Małopolski nawet 2,5 mln osób z Polski i zagranicy. Ustawa ta opisuje procedury postępowania i zakres odpowiedzialności poszczególnych służb, które zwyczajowo są rozproszone w różnych aktach prawnych. W niektórych przypadkach na określony okres wyłącza też obowiązywanie konkretnych przepisów, w ich miejsce wprowadzając specjalne regulacje.

- Stworzenie specjalnych przepisów wynika z faktu, że Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem o charakterze religijnym, do którego nie stosuje się przepisów istniejącej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W wielu miejscach projekt, nad którym pracujemy jest zbliżony do tego, który dotyczy imprez masowych – mówił niedawno KAI Paweł Majewski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. organizacji ŚDM.

Ustawa określa zadania służb publicznych dotyczące wsparcia podmiotów uczestniczących w organizacji ŚDM oraz wizyty papieskiej, w tym jednostek samorządu terytorialnego i transportu publicznego. Nakłada na organizatora Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, którym jest Archidiecezja Krakowska, obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek zagrożenia podczas ŚDM.

Powinien on zawierać m.in. graficzny plan każdego z obiektów (terenów), w których mają odbywać się poszczególne wydarzenia ŚDM, wraz z ich opisem, zawierać m.in. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.

Chodzi także o oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, informację o liczbie miejsc, w tym stojących, dla osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej czy informację o sposobie zapewnienia identyfikacji uczestników ŚDM.

Plan ten organizator ŚDM ma przekazać do 15 maja Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa ma określać specjalne zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Projekt nadaje Policji prawo do ewentualnego sprawdzania osób zarejestrowanych jako wolontariusze, jeśli zaszłyby ku temu przesłanki. Informuje o szczególnych uprawnieniach m.in. co do gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym danych uzyskanych i przetwarzanych przez inne organy i służby.

Specustawa zakłada powierzenie Wojewodzie Małopolskiemu szczególnych zadań dotyczących zabezpieczenia medycznego. Określa również wymagania względem poszczególnych elementów tego zabezpieczenia: zespołów wyjazdowych, lotniczych zespołów ratunkowych, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych.

W ustawie znalazł się też opis warunków transportu drogowego, lotniczego i kolejowego na ŚDM. W pierwszym przypadku proponuje się, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych na ŚDM tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się pielgrzymów. Do jego obowiązku będzie też należał monitoring natężenia ruchu na drogach publicznych i informowanie o ewentualnych trudnościach w tym zakresie.

Dokument powierza spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczególne zadania związane z zapewnieniem uczestnikom ŚDM transportu na terenie kraju. Dzięki projektowi ustawy m.in. uproszczone zostaną przepisy dotyczące wprowadzaniu zmian w kursowaniu pociągów i dopuszczające przewozy regionalne do tworzenia połączeń międzywojewódzkich. W ustawie założono bowiem, że z powodu ograniczeń taboru potrzeba będzie stworzyć okazjonalne dodatkowe przewozy łączące np. województwo małopolskie z sąsiednimi regionami: podkarpackim, śląski, dolnośląskim i świętokrzyskim.

Projekt przewiduje również ułatwienia proceduralne związane z użytkowaniem obiektów kolejowych stanowiących infrastrukturę kolejową oraz dotyczące instalacji tymczasowej telekomunikacyjnej stacji bazowej w obszarach wydarzeń centralnych ŚDM.

Instalacje te będą miały charakter dodatkowy wobec instalacji już istniejących. Ustawa uznaje za niezbędne zapewnienie przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych z nr. 112.

Komentarze (0)

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook