Drukuj Powrót do artykułu

Zakończyło się 363. zebranie plenarne KEP

09.10.2013 , aw, awo, im, lk, mp, tk / br Ⓒ ℗

Przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie, wizyta “ad limina” i reagowanie Kościoła w sytuacjach kryzysowych – to niektóre tematy zakończonego w środę w Warszawie 363. zebrania plenarnego KEP.

Biskupi przyjęli też aneksy precyzujące procedury reagowania wobec przypadków pedofilii wśród duchownych. Będą one obowiązywały wraz ze specjalnymi Wytycznymi w tej sprawie. Ponadto zatwierdzono odrębny dokument o zasadach prewencji wobec przypadków pedofilii, jakie mogą się zdarzyć w Kościele.

Wobec problemu pedofilii

“Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko 6. przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej 18. roku życia” biskupi przyjęli w marcu br. Na obecnym zebraniu zaś trzy aneksy. Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii.

Aneks pierwszy dotyczy konkretnych form troski o ofiarę przestępstwa. Wychodzi się w nim z założenia, że “troska o ofiary nadużyć seksualnych to podstawowy akt sprawiedliwości ze strony wspólnoty Kościoła odczuwającej ból i wstyd z powodu krzywdy wyrządzonej dzieciom i młodzieży”. Dalej wymienione zostają różnorodne konkretne formy pomocy duchowej i psychologicznej, jaką zobowiązany jest zapewnić biskup lub przełożony zakonny – będący zwierzchnikiem oskarżanego kapłana – zarówno osobie poszkodowanej jak i jej bliskim.

Mowa jest też m.in. o konieczności podjęcia działań mających na celu “uzdrowienie zaufania i przywrócenia właściwego klimatu dla kontynuacji pracy duszpasterskiej we wspólnocie kościelnej, zranionej niegodnym postępowaniem duchownych”.

Aneks drugi określa dokładnie procedurę postępowania, jaka obowiązuje przy przeprowadzaniu wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny pedofilskie. Wytyczne Episkopatu za przestępstwo w tym zakresie uważają czyny o charakterze seksualnym dokonane z osobą poniżej 18. roku życia i są w tym zakresie ostrzejsze niż prawo polskie, które za przestępstwo uznaje takie czyny popełnione z osobą poniżej 15. roku życia.

Przypomina się zasadę, że w przypadku oskarżenia duchownego o popełnienie czynu o charakterze pedofilskim, przełożony kościelny, którym jest odpowiednio biskup diecezjalny (w przypadku księdza diecezjalnego) lub przełożony zakonny (w przypadku zakonnika), zobowiązany jest do wszczęcia “wstępnego dochodzenia kanonicznego”. Dochodzenie to obejmuje: przyjęcie zgłoszenia, procedurę związaną z badaniem faktów, okoliczności i zbieraniem dowodów, a także procedurę związaną z gromadzeniem dokumentacji.

Ponadto przełożony kościelny ma obowiązek powołać odpowiednią osobę lub komisję uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń o tego rodzaju przestępstwach.

Przyjmujący zgłoszenie w każdym wypadku powinien wyjaśnić osobie skarżącej, że postępowanie kanoniczne jest jedynie postępowaniem wewnątrzkościelnym oraz, że ma ona prawo zgłoszenia doniesienia do państwowych organów ścigania, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

W aneksie wskazuje się też, że przełożony kościelny wobec podejrzanego duchownego może: zawiesić go w obowiązkach wynikających z powierzonych mu urzędów, posług i zadań. Winien także zapewnić podejrzanemu odpowiednią opiekę psychologiczno-terapeutyczną oraz wskazać mu miejsce zamieszkania.

Po zakończeniu wstępnego dochodzenia kanonicznego, w wyniku którego stwierdzono wiarygodność zgłoszenia, przełożony kościelny przekazuje sprawę Kongregacji Nauki Wiary.

Natomiast, jeśli po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia kanonicznego nie stwierdzono wiarygodności zgłoszenia, przełożony kościelny zobowiązany jest przywrócić niesłusznie podejrzewanego duchownego w obowiązkach, w których został zawieszony i uczynić wszystko, aby przywrócono mu utracone dobre imię.

Trzeci aneks dotyczy programu formacji do kapłaństwa i zwraca uwagę, że nie może zabraknąć w niej “właściwego traktowania i przeżywania sfery seksualnej oraz umiejętnego przygotowania do życia w czystości i celibacie”.

Przypomina się, że droga do rozeznania ewentualnych trudności w sferze seksualnej powinna rozpoczynać się już w momencie przyjmowania kandydata do seminarium lub zakonu. Wobec tego zgłaszający się kandydat powinien przejść stosowne badanie psychologiczne oraz pogłębiony wywiad, który pozwoli zorientować się co do poziomu dojrzałości seksualnej oraz występowania ewentualnych zaburzeń.

W związku z tym do seminarium duchownego lub instytutu zakonnego nie należy przyjmować kandydatów, u których stwierdzono “występowanie zaburzeń w sferze seksualnej, w tym głęboko zakorzenionej orientacji homoseksualnej”. Następnie, na etapie formacji, przedmiotem wykładów i konferencji powinna być także tematyka związana z kształtowaniem dojrzałej seksualności. Należy ją również uwzględnić w kierownictwie duchowym oraz w innych działaniach służących rozwojowi życia duchowego.

Ponadto, kandydaci do kapłaństwa lub życia zakonnego powinni otrzymać także konieczną wiedzę w zakresie odpowiedzialności prawnej, zarówno wewnątrzkościelnej jak i w świetle prawa państwowego, za przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą poniżej 18. roku życia.

Z kolei stwierdzenie zaburzeń seksualnych w okresie formacji (przygotowania do kapłaństwa) winno powodować odmowę kontynuacji tej formacji. A przed dopuszczeniem do święceń lub profesji zakonnej przełożeni mają obowiązek odbycia kolejnych rozmów z kandydatem także na temat dojrzałości seksualnej.

W aneksie tym podkreśla się także potrzebę skutecznej prewencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed ewentualnymi przestępstwami w tej sferze ze strony osób duchownych. Zaznacza się, że “prewencja nadużyć seksualnych wobec nieletnich stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą”.

Aneksy te – jak informuje sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak – zostały przygotowane przez Radę Prawną KEP. Zapoznali się z nimi wszyscy księża biskupi wiosną tego roku. Podczas zebrania plenarnego w Wieliczce, 22 czerwca br. księża biskupi wnieśli jeszcze pewne uwagi do poszczególnych punktów. Ponownie zostały one rozesłane biskupom w końcu września, a dziś zostały przyjęte drogą głosowania. Teraz aneksy przekazane zostaną do Stolicy Apostolskiej celem uzyskania „recognitio” (zatwierdzenia). Wówczas zostaną ogłoszone w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”.

Dokument o prewencji wobec pedofilii

Biskupi przyjęli także odrębny dokument o zasadach prewencji wobec przypadków pedofilii, jakie mogą się zdarzyć w Kościele.

Ten obszerny tekst wyznacza dokładne ramy działania w zakresie prewencji na gruncie kościelnym wobec ewentualnych przypadków pedofilii. Określa też sposób pracy koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym od czerwca br. jest o. Adam Żak SJ.

Bp Wojciech Polak wyjaśnił w rozmowie z KAI, że decyzja o przygotowaniu specjalnego dokumentu o prewencji została podjęta w marcu br. Obecnie został on przyjęty przez KEP wraz z aneksami do wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadkach pedofilii. Razem z aneksami zostanie on teraz wysłany do Stolicy Apostolskiej celem uzyskania recognitio (zatwierdzenia) a następnie zostanie opublikowany.

– Problem pedofilii trzeba jasno i zdecydowanie napiętnować – podkreślał na konferencji prasowej po zakończeniu obrad bp Wojciech Polak. – Zero tolerancji dla pedofilii, zero tolerancji dla pedofilii w Kościele – dodał.

Przypomniał też o skali zjawiska dla wszystkich grup zawodowych w całym kraju – średnio każdego dnia w Polsce zapadają dwa prawomocne wyroki ws. pedofilii, więc problem ten wymaga współdziałania całego społeczeństwa, by przeciwdziałać tym przestępstwom.

Abp Michalik przeprasza i prostuje swoją wypowiedź

Tuż przed rozpoczęciem obrad przewodniczący KEP abp Józef Michalik pytany o głośny w mediach w ostatnich tygodniach wątek księży-pedofilów powiedział, że każde doświadczenie grzechu jest trudne. “Ubolewam na takimi przypadkami – nie akceptuje tego ani Kościół ani żaden człowiek Kościoła” – podkreślił. Przestrzegł jednocześnie przed swoistą, stosowaną w debacie publicznej redukcją problemu ofiar pedofilii, bowiem dzieci są krzywdzone nie tylko w taki sposób. “Ile jest ran w dziecięcych sercach i życiorysach gdy rodzice się rozchodzą?” – pytał przewodniczący Episkopatu zwracając uwagę, że rzadko zwraca się uwagę, na fakt, że rozwód jest krzywdą dla dziecka.

“Słyszymy nieraz, że często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka, i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga” – powiedział przewodniczący KEP. Wypowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką mediów wobec czego po południu abp Michalik wyjaśniał dziennikarzom, że jego słowa zostały błędnie zinterpretowane i wyraził z tego powodu ubolewanie.

“Dziecko nie ma siły wciągać drugiego człowieka, to zły człowiek wciąga to dziecko w orbitę swoich niewłaściwych zainteresowań” – stwierdził przewodniczący KEP zapewniając, że tak właśnie należy rozumieć jego wcześniejsze słowa oraz że inne ich rozumienie jest “ewidentną pomyłką, którą godzi się skorygować” i za którą przeprosił.

Uzupełniając wystąpienie abp. Michalika rzecznik KEP ks. dr Józef Kloch powiedział, że w chwili kiedy trwa zebranie plenarne Episkopatu poświęcone m.in. problemowi pedofilii nie może być żadnych znaków zapytania i żadnych niepewnych interpretacji. “Sytuacja jest jasna: zero tolerancji dla pedofilii” – podkreślił.

Przed wizytą ad limina

Podczas obrad biskupi omawiali też zbliżającą się wizytę “ad limina apostolorum” w Watykanie. Spotkanie z papieżem Franciszkiem odbędzie w dniach od 1 do 8 lutego 2014 r. Kard. Nycz w rozmowie z KAI powiedział, że biskupi spotkają się w Ojcem Świętym w pięciu grupach. W każdej z nich będą biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy i biskupi seniorzy z 2 lub 3 polskich metropolii. Rozmowa papieża z każdą z grup dotyczyć będzie 5-7 reprezentowanych przez nią diecezji.

Poza tym każda z grup biskupów złoży wizytę we wszystkich kongregacjach i radach Stolicy Apostolskiej, zapoznając się szczegółowo z ich działalnością, a ponadto dyskutując o problemach w konkretnych polskich diecezjach.

Wszyscy biskupi lecą do Rzymu 1 lutego razem i poza wizytami w urzędach watykańskich będą się spotykać na wspólnych liturgiach w czterech bazylikach Wiecznego Miasta.

Kard. Nycz poinformował, że każda z diecezji przed wizytą “ad limina” przygotowuje się do niej co najmniej przez rok. “Jest to wielki wysiłek polegający na opracowaniu specjalnego dokumentu, który szczegółowo opisuje życie danej diecezji, ujęte w 24 rozdziałach, wedle podziału na kongregacje, rady i zespoły Stolicy Apostolskiej” – wyjaśnił.

Obecnie wszystkie polskie diecezje mają już opracowane te dokumenty i złożyły je w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, skąd trafiają one do watykańskiego Sekretariatu Stanu i poszczególnych kongregacji.

Przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II

Na dwa tygodnie przed kanonizacją Jana Pawła II “Papieski pociąg do świętości” objedzie 14 metropolii w kraju – postanowili biskupi. Pomysł Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło we współpracy z PKP angażuje przede wszystkim młodych ludzi – powiedział w rozmowie z KAI kard. Kazimierz Nycz, który jest członkiem ogólnopolskiego zespołu ds. wizyty Ojca Świętego w 2016 r.

Pociąg, który od 2006 roku sezonowo woził turystów do miejsc szczególnie bliskich Papieżowi Polakowi od Łagiewnik przez Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic, w 2014 roku wyruszy w swoją najdłuższą podróż.

Od 28 marca do 12 kwietnia 2014 roku objedzie 14 metropolii. Wyruszy z Wadowic – miejsca urodzin Karola Wojtyły, w Krakowie, z sanktuarium łagiewnickiego zabierze ogień, symbolizujący “iskrę”, o której za św. Faustyną mówił Jan Paweł II podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce.

Trasę pociągu papieskiego opracuje PKP. Najprawdopodobniej z Krakowa pociąg pojedzie do Przemyśla a potem do Lublina. Podróżować nim będą biskupi danej archidiecezji oraz świeccy przedstawiciele. Założenie jest takie, że biskup danej metropolii odwozi relikwie i “iskrę” do kolejnej archidiecezji – powiedział w rozmowie z KAI ks. prałat Jan Drob, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. – Relikwie zostają w katedrze przez całą dobę, a delegacje wszystkich parafii przejmują “iskrę” i w lampionach zawożą je do siebie. Tam proboszczowie zorganizują nabożeństwa, podczas których każdy będzie mógł zabrać “iskrę” do domu.

Kard. Kazimierz Nycz poinformował, że przyszłoroczne rekolekcje wielkopostne w polskich parafiach będą ukierunkowane na przygotowanie do kanonizacji papieża. – Na koniec tych rekolekcji będzie przyjazd papieskiego pociągu – dodał.

Zdaniem ks. Droba, rekolekcje te będą “prowadzone przez Jana Pawła II”, bo przypomniane zostaną jego słowa. Z kolei wierni będą mogli przynieść do pociągu swoje postanowienia, podziękowania czy zobowiązania. Pociąg nie będzie jeździł w czasie Świąt Wielkanocnych i Wielkiego Tygodnia. Dopiero pod jego koniec wyruszy z Warszawy do Watykanu, z noclegiem w Wiedniu. W pociągu jechać będą biskupi oraz delegacja świeckich. Zawiozą do Stolicy Apostolskiej wszystkie zebrane prośby, podziękowania i zobowiązania zebrane podczas objazdu metropolii, by złożyć je na ołtarzu podczas Mszy św. kanonizacyjnej.

Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie

Biskupi omawiali przygotowania do 31. Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w 2016 r. w Krakowie. Najbardziej prawdopodobny termin to 24-31 lipca – poinformował KAI metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Trzyletni program przygotowań do 31. ŚDM w Krakowie zbiegnie się z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski. Wytyczne w tym zakresie na każdy rok opracowała już Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski.

Tematyka przygotowań duszpasterskich koncentrować się będzie na trzech zagadnieniach: Słowie Bożym, sakramentach i caritas.

Jak powiedział bp Henryk Tomasik, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP najważniejsze jest „przygotowanie duchowe, duszpasterskie, skoncentrowanie na Słowie Bożym, także przygotowanie młodzieży do dobrego przeżycia peregrynacji krzyża Światowych Dni Młodzieży”.

„W pierwszym roku będziemy się koncentrować na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary, do Jezusa. Proponujemy też młodzieży specyficzną akomodację tego programu” – zapowiedział bp Tomasik. Na każdy miesiąc zaplanowano m.in. cotygodniowe tematyczne medytacje biblijne, konspekty ewangelicznej rewizji życia, program celebracji dla wspólnot parafialnych, propozycje ewangelizacji zewnętrznej (poza kościołami) oraz internetowe wideokomentarze do niedzielnych czytań Ewangelii.

Na początku września o przygotowaniach do 31. ŚDM w Krakowie, w tym o głównych inicjatywach związanych z tym wydarzeniem, rozmawiali duszpasterze młodzieży z całego kraju.

Trwa m.in. opracowywanie planów peregrynacji po Polsce znaków Światowego Dnia Młodzieży – krzyża oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

Młodzi Polacy odbiorą te znaki od młodych Brazylijczyków (gospodarzy ostatniego ŚDM w Rio de Janeiro) w Watykanie podczas Niedzieli Palmowej, 13 kwietnia 2014 r. Na uroczystość przekazania do Rzymu pojedzie ok. 100-osobowa delegacja polskiej młodzieży, prawdopodobnie po dwie osoby z każdej diecezji.

Już 14 kwietnia krzyż i ikona zawitają do archidiecezji poznańskiej. Przyjmuje się umownie, że to właśnie tego dnia w 966 roku miał miejsce Chrzest Polski. Dlatego pojawił się pomysł, by peregrynacja rozpoczęła się właśnie w Poznaniu. W każdej diecezji krzyż i ikona spędzą po ok. 20 dni.

Termin Światowych Dni Młodzieży został już przedyskutowany na forum Papieskiej Rady ds. Świeckich – poinformował KAI kard. Stanisław Dziwisz. Miejscem głównych celebr będą najprawdopodobniej krakowskie Błonia. Wykorzystany zostanie także Park Jordana, dwa nowoczesne stadiony piłkarskie – “Cracovii” i “Wisły” – oraz kampus uniwersytecki, który dysponuje 10 tysiącami miejsc noclegowych.

“Marzy nam się nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawowanej wraz z papieżem Franciszkiem na bulwarach Wisły. Młodzież modliłaby się idąc wzdłuż rzeki, a papież – płynąc statkiem” – powiedział KAI kard. Dziwisz. W trzecim dniu katechez planuje się zorganizowanie pielgrzymek poszczególnych grup młodzieży do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz tamtejszego Centrum Jana Pawła II: “Nie lękajcie się!”

Papieska wizyta w rocznicę chrztu Polski

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki poinformował KAI, że biskupi chcieliby, aby podczas swojej wizyty w 2016 r., oprócz Krakowa papież Franciszek odwiedził także, Warszawę, Częstochowę, Poznań i Gniezno. Za trzy lata przypadać bowiem będzie 1050. rocznica chrztu Polski.

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, zbiegające się z pielgrzymką Ojca Świętego oraz Światowym Dniem Młodzieży będą nie tylko wielkim wspólnym świętem, ale też okazją do pogłębienia duchowości chrzcielnej wierzących w naszym kraju – wskazywał podczas obrad abp Gądecki.

“Fakt historyczny, jakim był chrzest Polski skłania do dyskusji na temat kondycji współczesnego chrześcijaństwa” – podkreślił wiceprzewodniczący Episkopatu. Dodał, że po ponad tysiącu lat jego trwania w sercu Europy trzeba zauważyć, że są pewne symptomy kryzysu tożsamości katolicyzmu w Polsce”.

Abp Gądecki ocenił, że zarówno wpływ totalitaryzmów XX wieku jak neoliberalizmu prowokującego dziś do “milczącej apostazji Boga” sprawia, że “wbrew historii i wbrew tożsamości, część społeczeństwa wykazuje wielką dezorientację poglądów i postaw, kontestacji autorytetów i niewłaściwe użycie daru wolności”.

Metropolita poznański stwierdził też, że “świadomość własnej tożsamości dla wielu katolików w Polsce stała się problemem” jednak “nie umniejsza to w niczym ewangelicznej aktywności innych członków Kościoła, którzy z zapałem podtrzymują płomień wiary przyjęty przez naszych przodków”.

Celem obchodów jubileuszowych jest odszukaniem przez Polaków najlepszej drogi w świetle wyzwań jakie niesie chrześcijańska przyszłość – tłumaczył abp Gądecki. Chodzi też o “odczytanie na nowo konsekwencji płynących z faktu chrztu przyjętego przez pierwszego władcę Polski przed 1050 laty”.

Wiceprzewodniczący Episkopatu poinformował, że przez najbliższe cztery lata – począwszy od najbliższego Adwentu aż do roku 2017 celem duszpasterzy w najbliższych latach będzie pogłębianie u wiernych duchowości chrzcielnej i ukazywanie wiary chrześcijańskiej w powiązaniu z tożsamością narodową i co za tym idzie – budzenie patriotyzmu.

Równolegle do przygotowań duchowych będą prowadzone prace badawcze dotyczące chrztu Polski, jego przyczyn i uwarunkowań politycznych, społecznych, religijnych oraz konsekwencji dla dziejów narodu a także nad świadomością wydarzenia sprzed 1050 lat w dzisiejszym społeczeństwie.

Przygotowania będą odbywać się również na płaszczyźnie edukacyjno-katechetycznej. Będą one polegały nie tylko na przypomnieniu faktów historycznych, ale również na uświadomieniu uczniom na różnych poziomach kształcenia konsekwencji, wypływających z chrztu Polski.

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski będą wiązać się także z licznymi wydarzeniami kulturalno-artystycznymi – spektaklami, koncertami, wystawami. W archidiecezji poznańskiej zostaną zrealizowane programy szkolne dla wszystkich poziomów szkół, zostaną przeprowadzone konferencje naukowe o chrystianizacji Europy (2014 r.), chrystianizacji młodej Europy (2015 r.), chrzcie Polski (2016) oraz diecezji poznańskiej (2017 r.) W ciągu tych lat ma powstać film dokumentalno-fabularny o początkach państwa polskiego i chrzcie Polski, rekonstrukcja chrztu na Ostrowie Tumskim, turniej rycerski i wiele innych.

Zespół ds. Wizyty Ojca Świętego

Podczas zebrania plenarnego biskupi zatwierdzili skład powołanego w sierpniu przez biskupów diecezjalnych Ogólnopolskiego Zespołu ds. Wizyty Ojca Świętego w 2016 r. Na czele tego gremium stanął kard. Stanisław Dziwisz, a krakowskim komitetem organizacyjnym pokieruje jego biskup pomocniczy Damian Muskus.

W skład Ogólnopolskiego Zespołu weszli także: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, sekretarz Episkopatu bp Wojciech Polak, i biskup radomski Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży.

Bł. Karolina – nową patronką polskiej młodzieży

Karolina Kózkówna – dziewica i męczennica, która w czasie I wojny światowej zginęła w obronie swojej czystości – będzie obok św. Stanisława Kostki – patronką młodzieży polskiej. Kult bł. Karoliny zaczął bardzo mocno rozwijać się po wyniesieniu jej na ołtarze w 1987 r.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w prostej, wielodzietnej rodzinie w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Mimo młodego wieku prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia środowiskowego.

Wrażliwa na potrzeby chorych i biednych odwiedzała ich w domach i wspierała w potrzebach. Była przykładem pracowitości i uczciwości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę. W swoim krótkim 16-letnim życiu zdobyła sobie powszechne uznanie i szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno swojej osobowości, a także społeczne i religijne zaangażowanie w rozwój drugiego człowieka, przypieczętowane heroiczną walką w obronie swojej godności i honoru, gdy 18 listopada 1914 r. została zaatakowana i w bestialski sposób zamordowana przez carskiego żołnierza.

Jan Paweł II, 10 czerwca 1987 r. beatyfikował Karolinę w Tarnowie. Jest ona patronką Ruchu Czystych Serc, Szkolnych Kół Caritas, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i diecezji rzeszowskiej, a jej wspomnienie liturgiczne przypada 18 listopada.

Od ogłoszenia Karoliny Kózkówny błogosławioną, na jej temat powstają wiersze, pieśni, obrazy, prace naukowe itp. W ostatnich latach przeprowadzonych zostało wiele inicjatyw, których celem jest krzewienie kultu błogosławionej, są to: ogólnopolska peregrynacja relikwii bł. Karoliny, pierścień czystości, kaplica męczenników, Różaniec Karoliny, Pomnik Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, Miasteczko Modlitewne i konkurs, którego finał odbył się dziś w szkole w Woli Radłowskiej.

Podczas zebrania plenarnego wybrano też nowego przewodniczącego Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich. Został nim biskup świdnicki Ignacy Dec. Zastąpił on abp. Mariana Gołębiewskiego, który w maju br. przeszedł na emeryturę

 Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

9 października 2013 r.

W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W ten sposób wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”. Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony różnymi działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie pragnienia świętości u wszystkich wierzących. W związku z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.

Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później ogólnopolskie uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar, jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana Pawła II.

2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z wielowiekowa tradycją, udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt w watykańskich dykasteriach i bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się we wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra. Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem wiary, a także problemami i niepokojami.

3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja polskiej młodzieży otrzyma w Rzymie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego przygotowania do spotkania młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary, które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.

4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski zatwierdził także dokument na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.

W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zgadzają się na wykorzystywanie grzechów niektórych duchownych do piętnowana całego środowiska Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnionego zła.

W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego granicami.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,

zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 października 2013 r.

 

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.